Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Trắc nghiệm Toán 12 (Đoàn Quỳnh - Phạm Khắc Ban - Doãn Minh Cường - Nguyễn Khắc Minh)

Ngày 28/9/2016, Bộ Giáo dục và Dào tạo dã công bố phương án tổ chức kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Nót mới cùa kì thi năm 2017 la CO 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (tổ hợp ba mon Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xă hội (tổ hợp ba môn Lịch sử, Dia lí, Giáo dục công dân), trong dó chỉ có một bài thi tự luận là Ngữ vân, bon bai còn lại thi theo phưcỉng thức trắc nghiệm.Điểm thực sự dôi mới của kì thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 là việc chuyển dổi phương thức thi từ "tự luận" sang "trắc nghiệm" dối với ba môn Toán, Lịch sử, Địa lí và việc bổ sung môn Giáo dục công dân vào bài thi Khoa học Xã hội, với phương thức "(rác nghiệm".Dể kịp thời giúp học sinh có tài liệu học tập dáp ứng yêu cầu dổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo vồ kì thi này, ngoài bộ sách Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung học phố thông quốc gia năm học 2016 - 2017 (phát hành trong tháng 1 năm 2017), Công ti cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội -Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn xuất bản bộ sách Trạc nghiệm 12 (phát hành trong tháng 11 năm 2016). Bộ sách gồm 4 cuốn tương ứng với 4 môn Toán, Lịch sử, Dịa lí, Giáo dục công dân.
0 comments: